Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Radio Caribe N.V.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘Aanleverspecificaties’: de meest recente technische voorschriften en de algemene eisen zoals vastgesteld door Radio Caribe N.V. voor de wijze van aanleveren van Radiocommercials en Andere Reclame-uitingen.
 2. ‘Adverteerder’: de natuurlijke of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau, een Advertentieovereenkomst sluit met Radio Caribe N.V..
 3. ‘Advertentiecontract’: een contract waarbij de Opdrachtgever door middel van het plaatsen van één of meerdere Advertentieorders met ingang van de overeengekomen datum en voor de overeengekomen duur de verplichting aangaat een minimumbedrag te besteden en daartegenover recht heeft op de overeengekomen Advertentieruimte tegen het overeengekomen tarief.
 4. ‘Advertentieorder’: een opdracht tot plaatsing van Advertentie(s), al dan niet vallend binnen een Advertentiecontract.
 5. ‘Advertentieovereenkomst’: een Advertentieorder of een Advertentiecontract, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
 6. ‘Andere Reclame-uitingen’: commerciële uitingen die niet aan te merken zijn als Radiocommercials, waaronder begrepen maar niet beperkt tot sponsoruitingen.
 7. ‘Mediabureau’: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar opdrachtgevers, hetzij op naam van haar opdrachtgever, hetzij op eigen naam, Advertentieovereenkomsten aangaat met Radio Caribe N.V..
 8. ‘Opdrachtgever’: de natuurlijk of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau, een overeenkomst sluit met Radio Caribe N.V..
 9. ‘Radiocommercials’: reclame-uitingen bestaande uit een geluidsdrager, welke bestemd is om buiten de redactionele verantwoordelijkheid van Radio Caribe N.V. te worden uitgezonden in één of meerdere Reclameblokken.
 10. ‘Reclameblok’: tot ene bepaalde tijdsduur samengevoegd gehele van Radiocommercials dat bestemd is om te worden uitgezonden buiten de Programma’s om.
 11. ‘Radio Caribe’: de navolgende vennootschap met welke de Opdrachtgever in het voorkomende geval een overeenkomst is aangegaan:

1) de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Curaçao Radio Caribe N.V.;

2) de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Curaçao Radio Caribe N.V.; handelend onder naam Caribe FM.

 1. ‘Tarieven’: de door Radio Caribe gehanteerde tarieven voor de uitzending van Radiocommercials en/of Andere Reclame-uitingen, zoals vastgesteld en van tijd tot tijd door Radio Caribe gewijzigd door middel van publicatie daarvan op www.hitradio915.com/tarievenkaart.


Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden, de Tarieven en de Aanleverspecificaties zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, bevestigingen, ‘letters of intent’, welke zijn of worden afgegeven door Radio Caribe, evenals op iedere overeenkomst tussen Radio Caribe en een Opdrachtgever, waarop Radio Caribe deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden binnen Radio Carine uitsluitend wanneer deze uitdrukkelijk, vooraf en schriftelijk door Radio Caribe zijn bevestigd.

2.3. Indien één of meer afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst tussen Radio Caribe en de Opdrachtgever ongeldig blijkt/blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepalingen zullen geacht worden te zijn vervangen door geldige bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

Artikel 3 – Publicatie en wijziging voorwaarden

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Curaçao Chamber of Commerce & Industry, gepubliceerd op www.hitradio915.com en tevens voor iedere belangstellende ten kantore van Radio Caribe in te zien. Deze Algemene Voorwaarden worden tevens op eerste schriftelijk verzoek daartoe door de Opdrachtgever kosteloos toegezonden.

3.2. Radio Caribe is bevoegd om eenzijdig wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking met de publicatie daarvan op www.hitradio915.com en zijn eveneens automatisch van toepassing op alle lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever.

Artikel 4 – Opdrachtgever en lastgeving/volmacht

4.1. Een Opdrachtgever die op eigen naam en rekening en risico maar op last van een adverteerder handelt, dient zijn volmacht, evenals de volledige naam van de adverteerder, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst mee te delen aan Radio Caribe. De Opdrachtgever dient voorts op eerste verzoek daartoe en naar tevredenheid van Radio Caribe zijn volmacht (aan) te tonen. De Opdrachtgever is volledige aansprakelijk voor overeenkomsten met Radio Caribe indien een toereikende opdracht of volmacht ontbreekt en zolang de Opdrachtgever de volledige naam van de adverteerder niet specifiek heeft genoemd.

4.2. Radio Caribe is slechts gebonden aan een overeenkomst met een Opdrachtgever die op grond van lastgeving handelt, indien de lastgevende voor of bij het sluiten van de overeenkomst hoofdelijke aansprakelijk heeft geaccepteerd voor de nakoming door de Opdrachtgever van de met Radio Caribe gesloten overeenkomst. De Opdrachtgever staat in voor de tijdige acceptatie door de lastgevende.

4.3. Indien de Opdrachtgever bemiddelt voor een derde en niet op eigen naam en rekening/risico handelt, is hij tegenover Radio Caribe hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van diens verplichtingen tegenover Radio Caribe.

4.4. De Opdrachtgever is gebonden aan iedere schriftelijke opdracht die hij geeft aan Radio Caribe tenzij deze opdracht is geannuleerd zoals bepaald in de annuleringsregeling van artikel 13. De Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op de onbevoegdheid van medewerkers die namens Opdrachtgever en/of in zijn naam of hoedanigheid een opdracht aan Radio Caribe hebben verstrekt.

Artikel 5 – Offertes, prijzen en transparantie

5.1. Alle aanbiedingen en offertes van Radio Caribe, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en hebben een maximale geldingsduur van 10 werkdagen vanaf de dagtekening daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien de Opdrachtgever de opdracht niet binnen de genoemde termijn schriftelijk heeft bevestigd, vervalt de aanbieding/offerte en kan Radio Caribe weer vrij over de geoffreerde zendtijd beschikken.

5.2. Voor de diensten van Radio Caribe gelden de Tarieven evenals, voor zover van toepassing, de gepubliceerde of met Radio Caribe overeengekomen kortingen.

5.3. Radio Caribe kan een Mediabureau vaste en variabele kortingen verlenen, daaronder begrepen bonuskortingen, welke nader worden beschreven in de overeenkomst dat met of door bemiddeling van het betreffende Mediabureau is gesloten. Indien het Mediabureau, als lasthebber of bemiddelaar optreedt, is het Mediabureau gehouden om transparant te zijn naar de lastgever of derde over het bestaan van dergelijke kortingen.

5.4. Een overeenkomst tussen Radio Caribe en de Opdrachtgever op basis van een door Radio Caribe verstrekte aanbieding of offerte komt tot stand (1) door schriftelijke bevestiging (inclusief e-mail) van de Opdrachtgever.

5.5. Toezeggingen aan de Opdrachtgever gedaan door medewerkers van Radio Caribe binden Radio Caribe uitsluitend indien deze door de daartoe bevoegde directie schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 6 – Tarieven en toeslagen

6.1. De Tarieven en de overige door Radio Caribe genoemde bedragen zijn exclusief de hier te lande geldende omzetbelasting (OB) en eventueel andere bijkomende belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.2. Radio Caribe is gerechtigd om een nader te publiceren of overeen te komen toeslag te berekenen van 25% indien de Opdrachtgever verzoekt om bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:

 1. een voorkeurspositie van een Radiocommercial of afwijkende plaatsing van reclamezendtijd; meerlingspots (meer dan één Radiocommercial voor hetzelfde product in een Reclameblok);
 2. meerdere product en/of adverteerdervermeldingen in één Radiocommercial.

Artikel 7 – Overeenkomst tot produceren van een Radiocommercial en/of andere Reclame-uitingen

7.1. Radio Caribe zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Radio Caribe de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

7.2. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Radio Caribe mogelijk te maken.

7.3. Alvorens tot openbaarmaking van de radiocommercial en/of andere reclame-uiting wordt overgaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de productie te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Radio Caribe dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

7.4. Een door Radio Caribe opgegeven termijn voor het volbrengen van de productie heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Radio Caribe is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de productie, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

7.5. Het beoordelen of de instructies van de Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen, behoort niet tot de opdracht van Radio Caribe.

7.6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan Radio Caribe. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Radio Caribe daartoe bevoegd.

7.7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele eigendom van derden.

7.8. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Radio Caribe en/of nader te bepalen vergoeding, is het de Opdrachtgever niet toegestaan de radiocommercial en/of andere reclame-uiting bij derden, zowel in als buiten Curaçao, uit te zenden.

Artikel 8 – Reservering reclamezendtijd

8.1. De door Radio Caribe aan de Opdrachtgever verstrekte uitzendschema’s binnen de overeengekomen uitzendblokken zijn voor de Opdrachtgever bindend. Radio Caribe is echter gerechtigd om van het uitzendschema binnen het overeengekomen uitzendblok af te wijken binnen een redelijke marge, zolang deze afwijkende uitzending binnen één uur na het overeengekomen tijdstip van uitzending plaatsvindt.

8.2. De Opdrachtgever kan de gereserveerde uitzendtijden uitsluitend schriftelijk en ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de geplande uitzending wijzigen indien er naar het oordeel van Radio Caribe nog alternatieve zendtijd beschikbaar is. De annuleringsregeling van art. 13 is op deze wijziging(en) van toepassing.

8.3. Radio Caribe kan opdrachten accepteren tot op de door de Opdrachtgever gewenste dag van uitzending, echter uitsluitend indien naar de mening van Radio Caribe de gewenste reclamezendtijd nog beschikbaar is, het uitzendmateriaal correct en conform de Aanleverspecificaties aangeleverd is en een door of namens de Opdrachtgever schriftelijk (incl. Per e-mail) gegeven bevestiging door Radio Caribe ontvangen is.

Artikel 9 – Radiocommercials

9.1. De Tarieven voor Radiocommercials worden berekend in eenheden per seconden.

9.2. Indien het door de Opdrachtgever aangeleverde uitzendmateriaal niet conform de Aanleverspecificaties wordt aangeleverd in Radio Caribe gerechtigd om de geplande uitzending op te schorten of daaraan naar eigen goeddunken (een andere) invulling te geven, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding en van de feitelijk door Radio Caribe gemaakte extra kosten.

Artikel 10 – Eisen aan inhoud Radiocommercials en andere Reclame-uitingen

10.1 De Opdrachtgever staat ervoor in dat het door hem aangeboden uitzendmateriaal voldoet aan alle door de wet en overige regelgeving daaraan gestelde eisen, inclusief maar niet beperkt tot de reclamenormen voor het betreffende product of dienst, evenals de in de optiek van Radio Caribe gangbare normen van fatsoen en zedelijkheid.

10.2. Indien Radio Caribe van mening is dat het aangeboden uitzendmateriaal niet voldoet aan de in het vorige lid genoemde vereisten, dan is zij gerechtigd om de uitzending van de Radiocommercial en/of andere Reclame-uiting te weigeren, op te schorten of te onderbreken zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de inhoud en vormgeving van de Radiocommercials en de Andere Reclame-uitingen en vrijwaart Radio Caribe, zowel in als buiten rechte, jegens alle vorderingen van derden ter zake, ongeacht uit welke hoofde ook en ongeacht op weke grondslag (inclusief maar niet beperkt tot schending van intellectuele eigendomsrechten). De Opdrachtgever vrijwaart Radio Caribe voorts voor alle directe en indirecte schade die Radio Caribe lijdt of mocht lijden als gevolg van of in verband met dergelijke vorderingen, inclusief alle gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten.

11.2. Radio Caribe voert de overeenkomst met de Opdrachtgever zo zorgvuldig mogelijk uit. Radio Caribe kan echter niet door de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor door de Opdrachtgever geleden indirecte schade als gevolg van of in verband met niet, niet-tijdige, of niet-juiste uitzending. De aansprakelijkheid van Radio Caribe voor eventuele directe schade is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag per schadegeval. Aansprakelijkheid voor indirecte schade waaronder maar niet beperkt tot vermeende imagoschade, verlies van omzet en/of winst is te allen tijde uitgesloten.

11.3. Indien de (her)uitzending van een Radiocommercial of Andere Reclame-uiting op last van de overheid of een rechter wordt verboden dient te worden gestaakt blijft de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen vergoeding aan Radio Caribe, met uitzondering van de door Radio Caribe ontworpen reclamecommercials en/of andere reclame-uitingen in opdracht van de Opdrachtgever.

11.4. Indien de Opdrachtgever Radio Caribe verzoekt om Radiocommercials of Andere Reclame-uitingen te bewaren in verband met mogelijke heruitzending dan geschiedt de bewaring geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever en maximaal 1 jaar. Radio Caribe kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vergaan, verdwijning en andere schade aan de Radiocommercials, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Radio Caribe.

11.5. Radio Caribe is nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van aangeleverd uitzendmateriaal, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Radio Caribe. De Opdrachtgever dient altijd de originelen of kopieën van het uitzendmateriaal te bewaren.

11.6. Radio Caribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitzending van een Radiocommercial of andere Reclame-uiting.

11.7. Wanneer de uitzending van een Radiocommercial of Andere Reclame-uiting niet op het overeengekomen tijdstip – en onder inachtneming van het bepaalde in art. 8.1. kan plaatsvinden, zal Radio Caribe, zonder tot vergoeding van enige schade in verband met de niet uitzending gehouden te zijn, zich inspannen om de betreffende Radiocommercial of Andere Reclame-uiting, onder eerbieding van de rechten van derden, op een ander tijdstip (waarvoor een overeenkomstig tarief geldt) alsnog uit te zenden.

Artikel 12 – Overmacht

12.1. In geval van overmacht aan de zijde van Radio Caribe is Radio Caribe gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen tegenover de Opdrachtgever op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12.2. In geval van overmacht aan zijde van Radio Caribe is sprake, indien zij niet dan wel niet op correcte wijze aan haar verplichtingen of voorbereidingen daarvan kan voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen.

Artikel 13 – Annulering

De overeenkomst tussen Radio Caribe en de Opdrachtgever eindigt van rechtswege op het moment dat Radio Caribe haar uitzendrechten voor de ether verliest, waarna er een ongedaanmakingsverplichting rust op Radio Caribe ter zake van al door de Opdrachtgever voldane tarieven waardoor Radio Caribe nog geen prestatie heeft geleverd. Radio Caribe is niet aansprakelijk voor verdere directe of indirecte schade, geleden of te lijden door de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met het eindigen van de overeenkomst zoals in dit artikellid omschreven.

Artikel 14 – Ontbinding van de overeenkomst

14.1. De vorderingen van Radio Caribe op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan Radio Caribe ter kennis gekomen omstandigheden geven Radio Caribe goede gronden te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Radio Caribe de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

14.2. In de genoemde gevallen is Radio Caribe bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Radio Carbibe schadevergoeding te vorderen.

14.3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Radio Caribe zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Radio Caribe bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15 – Betaling

15.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar één op de factuur vermelde bankrekening. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever automatisch in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verhoogd met 5 procent verschuldigd.

15.2. Indien betaling van Opdrachtgever uitblijft voor een periode van zestig dagen na factuurdatum of langer is Radio Caribe gerechtigd om uitzending van ingekochte zendtijd per direct te stoppen. De overeenkomst wordt dan per direct opgeschort en zal na inhalen van betalingen worden verlengd met de stilgelegde periode. Door uitstel van betaling is Radio Caribe gerechtigd de looptijd van de overeenkomst te wijzigen.

15.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 16 – Incassokosten

16.1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Radio Caribe aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

16.2. De Opdrachtgever is jegens de Radio Caribe de door Radio Caribe gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

Artikel 17 – Overdracht van rechten

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende de overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radio Caribe. Radio Caribe kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 18 – Klachten en onderhandelingsplicht

18.1. Klachten over niet-uitzending respectievelijke de niet-juiste of niet-tijdige uitzending van een Radiocommercial of een Andere Reclame-uiting worden door Radio Caribe uitsluitend in behandeling genomen, indien deze schriftelijke en voldoende gedocumenteerd binnen tien (10) werkdagen na de datum van de overeengekomen uitzending door Radio Caribe zijn ontvangen. Indien de niet-uitzending respectievelijk de niet-juist of niet-tijdige uitzending aan Radio Caribe te wijten is zal laatste genoemde, zonder tot enige schadevergoeding tegenover de Opdrachtgever gehouden te zijn, naar haar beste vermogen te trachten om de Opdrachtgever een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden.

18.2. Indien tussen partijen een verschil van mening ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zijn partijen verplicht om gedurende een periode van twee weken te trachten om door middel van onderhandelingen alsnog tot een oplossing te komen. Slagen partijen daarin niet dan is sprake van een geschil zoals bedoeld in art. 19.

Artikel 19 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht

19.1. Alle geschillen over of in verband met de overeenkomst, respectievelijk deze Algemene Voorwaarden dien bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Gerecht in Eerste Aanleg te Willemstad, Curaçao.

19.2. Op alle overeenkomsten tussen Radio Caribe en de Opdrachtgever is uitsluitend het recht geldend op Curaçao van toepassing.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist